Hava Durumu

E-Bülten

146753 Ziyaretçi

Harita Şubesi

Müdürlüğümüz Harita Şubesinin yerine getirmiş olduğu görev ve hizmetler şunlardır:

Belediye sınırları içinde, imar planı olan alanlarda arazi ve arsa düzenlemesi yapmak.

 

İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek halihazır haritalar oluşturmak,plan revizyonu veya değişikliği yapılacak alanlarda ise halihazır haritaları güncellemek.

 

Belediye sınırları içerisinde bulunan kadastral parsellerin mülkiyet sayısallaştırılmasını gerçekleştirmek,

 

3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca uygulama yapmanın yanı sıra, arazi ve büro kontrolleri yapmak

 

Vatandaşların istemi üzerine, inşaat ruhsatı verilecek yerler için arazide istikamet krokileri, tanzim etmek.

 

Parsel maliklerinin istemleri üzerine 18.madde uygulaması, ifraz, tevhit, yola terk gibi işlemleri gerçekleştirmek,

 

Park Bahçeler Alt Biriminin , istemi doğrultusunda park alanlarını tespit ederek park yapımını sağlamak.

 

Fen İşleri Müdürlüğünün istemleri doğrultusunda park alanlarını tespit ederek park yapımına  katkıda bulunmak,

 

Planlama Biriminin istemleri doğrultusunda yapılacak olan Kent Merkezi Kentsel tasarım Planına giren kadastral mülkiyetlerin, kat irtifakı ve kat mülkiyeti taramalarını Tapu Sicil Müdürlüğünde yapmak ve Planlama Birimine vermek.

 

Belediye mülklerinin üzerindeki işgallerin tespitini yapmak, boşaltılmasını sağlamak.

 

Ruhsatlı yapılacak binalar için, imar durumu, vaziyet planı, kadastro çapı ve aplikasyon krokisine göre zemine giderek ölçmek, istikamet krokilerini çizmek, hazırlamak; çizilen kroki doğrultusunda yapılacak yapıya ölçmek ve zemin aplikasyonunu yapmak, yerleştirmek işlemleri yanı sıra;

 

İstikamet ve projelerine göre ruhsat alınarak yapılan yapının zeminine gidilerek istikamet krokisi, vaziyet planı ve proje ölçülerine uygun şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

 

İmar, Islah, koruma amaçlı imar planları hakkında bilgi ve imar durumu almak isteyen özel ve resmi kurum ve kuruluşlara, özel kişilere istenilen belgeleri hazırlamak, vermek,

 

Koruma amaçlı imar planı, uygulama imar planı ve ıslah planına göre bina yapmak için dilekçe ile başvurulara, istenilen belgelerin getirilmesi sonucunda, arazide halihazır tespit yaparak imar durum belgesi hazırlamak,

 

Uygulama imar, koruma amaçlı imar, ıslah imar planları hakkında bilgi almak için başvuranlara sözlü bilgi vermek,

 

Vaziyet planlarını onaylamak

 

Uygulama, ıslah ve parselasyon planlarında meydana gelen hata ve çelişkileri ilgili ünitelere iletmek, hataların ortadan kalkmasını sağlamak,

 

İmar adalarının etütlerini yapmak ve yapılanma koşullarını belirlemek,

 

Proje öncesi istikamet ve su basman vizeleri yapmak.

 

İmar uygulamalarıyla ilgili çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan görüşlerin alınmasını sağlar.

 

İmar uygulamalarının ihaleye hazırlanması

 

İmar uygulamalarının yapımı

 

İmar uygulamalarının kontrolü

 

İmar uygulamalarına askı süresince vatandaş talep ve dilekçelerinin incelenip

mağduriyetlerinin giderilmesi

 

Kadastro ve Tapu kontrolleri sırasında çıkabilecek aksaklıklara anında müdahale

edilerek uygulamaların seyrinin sağlıklı bir şekilde sağlanması.

 

Şehrin alt ve üst yapıları ile hazırlanacak planlara altlık olacak haritaları hazırlamak.